Vormen van autisme

Een autismespectrumstoornis treft niet alle ontwikkelingsgebieden in gelijke mate of tegelijkertijd. Daarom uit autisme zich bij ieder mens anders. We spreken dan ook van een ‘spectrum’ van autistische stoornissen. Binnen de autismespectrumstoornissen worden in de DSM IV (zoals elders vermeldt, kent de DSM-5 dit onderscheid niet meer) nog de volgende stoornissen onderscheiden:

  • Autistische stoornis (klassiek autisme)

Mensen met een klassieke autistische stoornis zijn vaak in zichzelf gekeerd. Ze maken weinig tot geen oogcontact, hebben een afwijkende gelaatsuitdrukking en lichaamshouding en gebaren tijdens het contact met anderen. Daarnaast slaagt iemand met een autistische stoornis er vaak niet goed in om contact met leeftijdsgenoten te maken en vast te houden. Hij of zij kan slechts in beperkte mate plezier of bezigheden met anderen delen en is vooral gericht op zichzelf en minder op een ander.

Verder hebben mensen met een klassieke autistische stoornis moeite met verbale en non-verbale communicatie. Ze praten weinig of niet, beginnen niet snel een gesprek met een ander en bedenken zelf niet-bestaande woorden. Mensen met de klassieke autistische stoornis hebben een sterke voorkeur voor een bepaald gespreks- of spelthema, een sterke behoefte om alles op dezelfde manier te doen, kunnen slecht tegen veranderingen en vertonen afwijkingen in de motoriek (fladderen).

  • Stoornis van Asperger

Mensen met de stoornis van Asperger zijn vaak wel actief in het zoeken naar contact, maar stemmen dit onvoldoende af op de ander. Ze hebben moeite met sociale interacties en een beperkt repertoire aan interesses en activiteiten. Het verschil tussen Asperger en andere autistische stoornissen zit in de communicatie: personen met Asperger hebben een normale taal/spraakontwikkeling. Bovendien hebben ze een gemiddelde of zelfs hoge intelligentie.

  •  Pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven (PDD-NOS)

PDD-NOS is de afkorting van een Engelse term: Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified) De letters NOS staan voor: niet anders omschreven. PDD-NOS is een restgroep binnen de autismespectrumstoornissen (vroeger pervasieve ontwikkelingsstoornissen) genoemd. Mensen met PDDNOS  hebben autistische symptomen maar deze  voldoen niet aan de criteria voor de stoornis van Asperger en de autistische stoornis. De Stoornis van Rett en de desintegratieve stoornis van de kinderleeftijd zijn uit deze opsomming weggelaten, daar deze een specifieke oorzaak hebben en eigenlijk nooit worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg.