Voor cliënten

Aanmelden

Voor hulp bij Yulius moet u allereerst aangemeld zijn. Dit kan gebeuren door een huisarts, een hulpverleningsinstantie of een specialist. De verwijzer schrijft een verwijsbrief, waarin staat welke psychische klachten u of uw kind heeft, wat uw hulpvraag is en eventueel de zorg die hij nodig acht. De verwijzer stuurt de verwijsbrief naar Yulius of hij geeft die aan u mee, zodat u deze zelf op kunt sturen. Als we voor een goede indicatie (meer) informatie nodig hebben van andere instanties zullen we u altijd schriftelijk om toestemming vragen.

Behandeltraject

Nadat de dokter u of uw kind verwezen heeft, vindt er een intake plaats. Naar aanleiding van de intake zal de behandelaar een diagnose stellen en een behandelplan maken. Afhankelijk van eventuele wachtlijsten start u of uw kind zo snel mogelijk met de behandeling. Ook als de behandeling afgerond is, kunt u rekenen op de nodige nazorg van Yulius Autisme.

  1. Verwijzing
  2. Intake
  3. Diagnose
  4. Behandeling
  5. Nazorg

Medezeggenschap

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De bevoegdheden van de cliëntenraad staan in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad vergadert met de Raad van Bestuur en het management over alle zaken die voor cliënten van belang zijn. Binnen Yulius zijn verschillende cliëntenraden ingesteld op locaal niveau (regioraden), op divisieniveau (divisieraden) en op centraal niveau (de centrale cliëntenraad).

Ik heb een klacht

Bent u niet tevreden over de behandeling of heeft u een andere klacht? Bespreek uw klacht eerst met uw behandelaar of de betrokken medewerker. Komt u er samen niet uit, dan kunt u verzoeken een leidinggevende een bemiddelende rol te laten spelen. Brengt dat ook geen oplossing, dan kunt u de klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie die klachten behandelt op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen en de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen. De klachtencommissie is bereikbaar via 06 13 90 51 15.

Patiënten vertrouwenspersoon

De patiënten vertrouwenspersoon kan advies geven over het indienen van een klacht. De patiënten vertrouwenspersoon is onafhankelijk en is niet in dienst van Yulius. De helpdesk van de Stichting PVP is van maandag t/m vrijdag te bereiken van 10.00-16.00 uur en op zaterdag van 13.00-16.00 uur via telefoonnummer 0900 44 48 888 of e-mailadres helpdesk@pvp.nl . De klachtenformulieren zijn op de verschillende behandellocaties op te vragen.